บริษัททัวร์ ทัวร์

THS16 ทัวร์ลังกาวี เกาะลังกาวี มาเลเซีย 5 วัน 4 คืน

โทร. 081 6046066, 081 4874307

กรุ๊ปเหมากำหนดวันเดินทางและจุดนัดหมายได้

วันแรก กรุงเทพ สตูล
18.00 น. นัดพบที่ปั๊ม ปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า (แผนที่จุดขึ้นรถ) โดยมีทีมงานวีทราเวลให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

18.30 น. ออกเดินทางโดยรถตู้คอมมิวเตอร์ปรับอากาศ VIP มุ่งหน้าสู่จังหวัด สตูล

วันที่สอง เกาะปลอดภาษี ลังกาวี เคเบิ้ลคาร์ พิิพิธภัณฑ์นายกมหาเธร์

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว ณ โรงแรมพินนาเคิล

08.00 น. เดินทางสู่ท่าเรือตำมะลัง จ.สตูล นำคณะเดินทางด้วยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ สู่ เกาะลังกาวี ประเทศ มาเลเซีย

10.30 น. เดินทางถึงท่าเรือกัวหเกาะปลอดภาษี ลังกาวี ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองประเทศมาเลเซีย โดยจะเห็นอนุสาวรีย์นกอินทรีย์ (Eagle Square) ขนาดใหญ่สัญลักษณ์ประจำเกาะลังกาวี

11.00 น. นำคณะสู่ สถานีเคเบิ้ลคาร์ (Cable Car) นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมทัศนียภาพเหนือยอดเขาคุนุงมัตจิงจั้ง ความสูงกว่า 710 เมตร จากระดับน้ำทะเล มองเห็นผืนป่้าอันอุดมสมบูรณ์ น้ำตกขนาดใหญ่ (Seven Wells) เมืองลังกาวี จรดไปยัง เกาะตะรุเตาในฝั่งไทย

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเกาะลังกาวี (มื้อที่ 1)

13.00 น. เยือน พิพิธภัณฑ์นายกมหาเธร์ แหล่งสะสมของมีค่านับหมื่้นชิ้นจากทั่วทุกมุมโลก

15.00 น. เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ณ ตลาดกัวห์ จุใจกับการซื้อสินค้าปลอดภาษีนานาชนิด เช่น น้ำหอม ชอคโกแล็ต เหล้า บุหรี่ กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์

18.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)

19.00 น. นำคณะสู่ โรงแรมแกรนด์คอนติเนนตัล Hotel Grand Continental Langkawi (ห้องแอร์ 2 ท่าน/ห้อง) หรือระดับเดียวกัน พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม สุสานพระนางมัสสุหรี่ ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี จัตุรัสนกอินทรีย์

07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3)

09.00 น. เยี่ยมชม สุสานพระนางมัสสุหรี หรือพระนางเลือดขาว ผู้สาปแช่งเกาะลังกาวีไว้ 7 ชั่วอายุคน

12.00 น. บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)

1400 น. เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ที่โซนดิวตี้ฟรี แหล่งรวมความหลากหลายของสินค้ามากมาย

17.00 น. ร่วมถ่ายรูปที่่ระลึก ณ ดาตารันลัง จัตุรัสนกอินทรีย์ สัญลักษณ์อันยิ่งใหญ่ ของเกาะลังกาวี

19.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 5) พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ ลังกาวี สตูล

07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6)

08.00 น. นำท่านเดินทางออกจากโรงแรมเพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

08.30 น. อำลาเกาะมนต์ขลัง ลังกาวี ผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทาง

09.30 น. คณะถึงท่าเทียบเรือตำมะลัง จ.สตูล โดยสวัสดิภาพ

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

14.00 น. แวะซื้อของฝาก ณ จ.ตรัง เช่น น้ำพริก อาหารทะเล เค้กเมืองตรัง

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

วันที่ห้า ตรัง กรุงเทพ

04.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมร้อยยิ้มและความประทับใจจากทีมงาน วีทราเวล


ราคากรุ๊ปเหมาหมู่คณะ (เริ่มต้นกรุงเทพฯ)

จำนวนคน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
9 ท่าน
10 ท่าน
11 ท่าน
12 ท่าน
13 ท่าน
14 ท่าน
ู้รถตู้(บาท/ท่าน)
8,600
8,100
7,400
7,200
7,100
7,000
6,800
6,600
6,500
หมายเหตุ 1) ) เด็ก 4-11 ปี คิด 75% ของราคาผู้ใหญ่

ราคา (เริ่มต้นที่สตูล)

5,000 บาท/ท่าน

ราคานี้รวม
รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ + รถนำเที่ยวบนเกาะลังกาวี
เรือเฟอร์รี่ข้ามเกาะลังกาวี
อาหาร 6 มื้อ
ที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุ หรือระดับเดียวกัน (ห้องแอร์ 2 ท่าน/ห้อง)
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม + ค่าผ่านแดนเข้าประเทศมาเลเซีย
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1,000,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวลังกาวี

เอกสารที่ใช้ (ส่งให้บริษัทก่อนเดินทาง 2 สัปดาห์)

1) สำเนาบัตรประชาชน (เด็กใช้สำเนาสูจิบัตร) 1 ชุด

2) รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 3,000 บาท

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ครีมกันแดด กล้องถ่ายรูป ชุดสำหรับเล่นน้ำ ดำน้ำ

หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และวีทราเวลเน็ตขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งตามความเหมาะสม

การติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-4874307, 081-6046066, 097 9959504 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915