บริษัททัวร์ ทัวร์

 

 

LAO02 ทัวร์ลาวใต้ ลาวใต้ หลี่ผี คอนพะเพ็ง ปราสาทวัดพู ปากเซ จำปาสัก 5 วัน 4 คืน

โทร. 081 4874307, 081 6046066, Line id : @wetravelnet (มี@ด้วยครับ)

นอนจำปาสัก 2 คืน

(รับจัดกรุ๊ปเหมาราคาตามงบประมาณของท่าน กำหนดวันเดินทางเองได้ กำหนดจุดนัดหมายได้ และจัดเดินทางโดยเครื่องบินได้)

จุดเด่นของโปรแกรมนี้ เป็นการเที่ยว ลาวใตแบบเจาะลึก ชมน้ำตกยิ่งใหญ่และงดงามมากมาย ได้แก่้ ตาดผาส้วม ตาดเยือง ตาดฟาน และน้ำตกขนาดยักษ์ ที่ หลี่ผและ คอนพะเพ็ง หรือ ไนการ่้าแห่งเอเชีย นอกจากนี้ยังได้ชมมรดกโลกอายุนับพันปีที่ ปราสาทวัดพ

วันแรก : กรุงเทพฯ อุบลราชธานี

19.00 น.

พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย ปั๊ม ปตท.ดินแดง ถ.วิภาวดีรังสิต ตรงข้าม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
(สำหรับกรุ๊ปหมู่คณะ ท่านสามารถกำหนดจุดขึ้นรถได้)

19.30 น.

นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น สู่ จ.อุบลราชธานี บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ
(สำหรับท่านที่อยู่ย่านรังสิต ท่านสามารถขึ้นรถที่ปั๊มเชลล์รังสิตได้)

วันที่สอง : อุบลราชธานี ช่องเม็ก ปากเซ นครจำปาสัก ปราสาทหินวัดพู

06.00 น.

อรุณสวัสดิ์ที่ตัวเมืองอุบลฯ บริการอาหารเช้าที่ช่องเม็ก (มื้อที่ 1) เดินทางสู่ด่านต.ม.ไทย-ลาวที่ ช่องเม็ก ตรวจเอกสารผ่านแดน เดินทางสู่ เมืองโพนทอง แขวงนครจำปาสัก ข้ามสะพานแขวน - แม่น้ำโขงสู่ เมืองปากเซ (ระยะทางประมาณ 42 กม.) นำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย พักที่โรงแรมจำปาสักแกรนด์ โรงแรมเอราวัณริเวอร์ไซด์ / โรงแรมจำปาสักพาเลซ โรงแรมปากเซ โรงแรมแสงอรุณ หรือโรงแรมอื่นในระดับเดียวกัน ห้องแอร์ ทีวี น้ำอุ่น ห้องละ 2 ท่าน

12.00 น.

บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารริมแม่น้ำโขง (มื้อที่ 2) หลังอาหารออกเดินทางสู่ นครจำปาสัก ข้ามแพขนานยนต์ไปชม ปราสาทหินวัดพชมสถาปัตยกรรมโบราณอันยิ่งใหญ่สมัยโคปุระของขอมโบราณอายุก่อนนครวัด เป็นศิลปะแบบบาปวน (มรดกโลกแห่งลาวใต้) สมควรแก่เวลานำท่านเยี่ยมชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำโขงของชาวจำปาสัก และนำท่านเที่ยวชม ตลาดปากเซนตอนเย็นและนำท่านชมพระอาทิตย์ลับฟ้าอันสวยงามริมแม่น้ำเซโดนกับแม่น้ำโขง

19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) หลังอาหารพักผ่อนหรือท่องราตรีเมืองปากเซกันตามสบาย...

วันที่สาม : น้ำตกคอนพะเพ็ง ล่องเรือแม่น้ำโขง แก่งหลี่ผี

07.00 น.

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 4) หลังอาหารออกเดินทางสู่ น้ำตกคอนพะเพ็ง (ระยะทางประมาณ 150 กม.) ชมมหานทีอันยิ่งใหญ่กลางแม่น้ำโขง สมญานาม ไนแองการ่าแห่งเอเซีย พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามสบาย

12.00 น.

บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารทัวร์ลาวที่น้ำตกคอนพะเพ็ง (มื้อที่ 5) หลังอาหารออกเดินทางสู่ บ้านนากะสัง นำท่านลงเรือลำใหญ่ ล่องเรือลัดเลาะตามแก่งแม่น้ำโขงสู่ บ้านดอนคอน จากนั้นนั่งรถสองแถวท้องถิ่นสู่ แก่งหลี่ผี ผ่านหมู่บ้านชุมชนริมแม่น้ำโขง ชม หัวรถจักรโบราณ และ สะพานรถไฟประวัติศาสตร์ ร่องรอยแห่งอาณานิคมฝรั่งเศสและชมทัศนียภาพอันสวยงามของแก่งหลี่ผี (แก่งกลางแม่น้ำโขง) สมญานาม มหานทีสี่พันดอน สมควรแก่เวลาเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย

19.00 น.

บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารมณีพร (มื้อที่ 6) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย.....ราตรีสวัสดิ์

วันที่สี่ : นครจำปาสัก น้ำตกตาดฟาน น้ำตกตาดผาส้วม หมู่บ้านชนเผ่า ช่องเม็ก ช้อปปิ้ง

06.30 น.

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งของฝากที่ ตลาดดาวเรือง (ตลาดเช้าเมืองปากเซ) จากนั้นออกเดินทางสู่ น้ำตกตาดฟานแวะชม ไร่ชา กาแฟระหว่างทาง ชมดินแดนแห่งที่ราบสูงโบลิเวนแห่งลาวใต้ ชมน้ำตกอันสวยงามของ น้ำตกตาดฟาน (ระยะทางประมาณ 35 กม.) จากนั้นนำท่านชมสายน้ำที่ไหลตกจากหน้าผาสูงของ น้ำตกตาดเยือง อันสวยงาม จากนั้นออกเดินทางสู่ น้ำตกตาดผาส้วม

12.00 น.

บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารน้ำตกตาดผาส้วม (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านชมความสวยงามของ น้ำตกตาดผาส้วม และ น้ำตกหมากแฮว จากนั้นนำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านชนเผ่าลาวสูง พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามสบาย ออกเดินทางกลับสู่ ช่องเม็ก ตรวจเอกสารผ่านแดน พร้อมซื้อของฝากกลับบ้าน อาทิ เหล้า ไวน์ ผ้าทอ ผ้าไหม และสินค้าปลอดภาษีนานาชนิดที่ ตลาดช่องเม็ก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ จ.อุบลราชธานี แวะซื้อของฝากจากเมืองอุบลฯ อาทิ หมูยอ ปลาส้ม แหนม

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย หลังอาหารเดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่ห้า : อุบลราชธานี กรุงเทพฯ

04.00 น.

ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

ราคา

จำนวนคน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
9 ท่าน
10 ท่าน
ู้1st class จำปาสักแกรนด์ เอราวัณริเวอร์ไซด์
8,700
8,100
7,400
7,100
6,700
2nd class จำปาสักพาเลซ แสงอรุณ ปากเซ
8,400
7,800
7,100
6,800
6,400
หมายเหตุ 1) เด็ก 3-12 ปี คิด 75% ของราคาผู้ใหญ่ 2) 29 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่มท่านละ 500 บาท

• ชาวต่างชาติ เพิ่มค่าวีซ่าลาวท่านละ 30 USD

• กรุ๊ปเหมาหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเิดินทางได้ทุกวัน

ราคานี้รวม
ค่ารถตู้ปรับอากาศคอมมิวเตอร์รุ่นใหม่ตลอดทริป
ค่าที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุ หรือระดับเดียวกัน
ค่าอาหาร 8 มื้อ
น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ รวมค่าผ่านแดนถูกต้องตามกฎหมายประเทศลาว
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1,000,000 บาท
มัคคุเทศก์ไทยและลาวนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

เอกสารที่ใช้
- ผู้ใหญ่ ใช้รูปถ่ายสี 2 รูป + สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง ใช้เพื่อประกอบเอกสารเข้าประเทศลาวเท่านั้น)
- เด็ก ใช้รูปถ่ายผู้ปกครอง 2 ใบ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด + สำเนาสูติบัตร 2 ชุดพร้อมรูปถ่าย 2 ใบ
- ส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน ที่ หจก.วีทราเวลเน็ต 71/228 หมู่ี่ 6 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย เสื้อกันหนาว หมวก กล้องถ่ายรูป

หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เล็กน้อยก่อนเที่ยวลาวใต้
1.โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ เดี๋ยวนี้ค่อนข้างสบาย เรื่องภาษาก็สื่อกันรู้เรื่อง
2.การท่องเที่ยวลาวใต้ ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบายได้เลย ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับ
3.การเที่ยวลาวใต้ เป็นทัวร์กึ่งธรรมชาติและวัฒนธรรม
4.ช่วงเดือนกันยายน-กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่อากาศกำลังสบาย ไม่หนาวและไม่ร้อน
5.เส้นทางท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางรถบัส 2 ชั้นจากเมืองไทยวิ่งเข้าไปได้สบายมาก
6.ที่พัก : โรงแรมระดับมาตรฐานระดับดี มีแอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น
7.สำหรับท่านที่ติดหนัง ติดละครหลังข่าว ที่ลาวดูทีวีไทยชัดแจ๋วทุกช่อง
8.อาหารการกิน : ก็เป็นอาหารแบบไทยปนลาว โดยจะเน้นจำพวกปลา
9.การใช้จ่ายในประเทศลาว ใช้เงินบาทไทยได้ ทุกที่รับหมด

การติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล
71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-487-4307, 081-604-6066 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915

โปรแกรม ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ ลาวใต้ ใกล้เคียง 02 9771180

ทัวร์หลวงพระบาง

LAO01 ทัวร์หลวงพระบาง 7,700 บาท

ทัวร์ลาวใต้

LAO02 ทัวร์ลาวใต้ 5,400 บาท

ทัวร์วังเวียง

LAO03 ทัวร์วังเวียง 6,500 บาท