THC04 อัมพวา ทัวร์อัมพวา ตลาดน้ำอัมพวา ล่องเรือชมหิ่งห้อย 1 วัน

 

สำหรับชาวต่างชาติ Maeklong Railway Market, Amphawa Floating Market private tour

วันเดินทาง Tel 081 4874307, 081 6046066

ทุกเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนขัตฤกษ์ (กรุ๊ปเหมากำหนดวันเดินทางได้)

06.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ ปั๊ม ปตท . ถนนวิภาวดีรังสิต ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า โดยมีทีมงาน วีทราเวลเน็ต ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องต่างๆ

07.00 น.

ออกเดินทาง โดย รถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม

09.30 น.

เที่ยวชมวัดบางกะพ้อม วัดเก่าแก่สมัยอยุธยา นมัสการหลวงพ่อคง เกจิอาจารย์ชื่อดัง ชมภาพนูนต่ำ ชมจิตรกรรมฝาผนังเก่า ที่เป็นปางพระพุทธเจ้าปรินิพพานแห่งเดียวในประเทศไทย

10.30 น.

ชมโบสถ์คริสต์ ศิลปะโกธิค ซึ่งภายในประดับด้วยกระจกสีงดงามมาก ณ อาสนะวิหารพระแม่บังเกิด

11.30 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านน้องอุ้ม ริมแม่น้ำแม่กลอง (มื้อที่ 1)

13.00 น.

ชม อุโบสถปรกโพธิ์ ณวัดบางกุ้ง Unseen in Thailand ซึ่งมีต้นไมในพุทธกาล ต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นไกร ต้นกร่าง ปกคลุม กราบสักการะ หลวงพ่อนิล ภายในอุโบสถ

14.00 น.

สัมผัสตลาดร่มหุบ หรือ ตลาดเสี่ยงตาย บริเวณสองฝั่งทางรถไฟ ซึ่งหากมีรถไฟผ่าน ร้านค้าต่างๆ จะหุบร่ม เก็บของทันที

16.00 น.

ชม อุทยาน ร.2 เป็นอุทยานบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

17.30 น.

ชมตลาดน้ำโบราณ ตลาดยามเย็นแห่งเดียวในประเทศไทย ณ ตลาดน้ำอัมพวา แวะชิม เลือกซื้อของกินที่หาได้ยาก และ รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

18.30 น.

ล่องเรือชมหิ่งห้อยยามค่ำคืน ณ คลองอัมพวา ตื่นตาตื่นใจไปกลับแสงระยิบระยับตลอดสองฝั่งคลอง ที่มีต้นลำพูมากมาย

21.00 น.

ถึงจุดนัดหมายโดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ จากทีมงานวีทราเวลเน็ต

 

ราคาหมู่คณะ

จำนวนคน
4 ท่าน
5 ท่าน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
9 ท่าน
10 ท่าน
11 ท่าน
12 ท่าน
รถตู้ VIP (บาท/ท่าน)
2,400
2,100
1,900
1,700
1,600
1,500
1,450
1,350
1,300
หมายเหตุ 1) ) เด็ก 3-12 ปี ลด 100 บาท จากราคาผู้ใหญ่

 

ราคานี้รวม
รถตู้ปรับอากาศ VIP
อาหาร 1 มื้อ + น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ + ค่าล่องเรือชมหิ่งห้อย
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1,000,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

การจองทัวร์

โอนมัดจำ 500 บาท

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ร่ม หมวก

หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เช่น สภาพภูมิอากาศ

การติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-4874307, 081-6046066, 097 9959504 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915