บริษัททัวร์

ทัวร์ปาย ดอยอินทนนท์

THN34 ทัวร์ม่อนกระทิง แม่แจ่ม ผาช่อ นาขั้นบันได แม่เมย แม่เงา แม่สะเรียง 5 วัน 4 คืน

พักแม่สะเรียง 1 คืน แม่แจ่ม 1 คืน

โทร. 081 4874307, 081 6046066, Line id : @wetravelnet (มี@ด้วยครับ)

 

ทัวร์ม่อนกระทิง แม่แจ่ม

ทัวร์ม่อนกระทิง แม่แจ่ม ผาช่อ

วันเดินทาง / โทร. 081 4874307, 081 6046066

วันที่
ผังที่นั่ง รถตู้
30 ธันวาคม - 3 มกราคม วันปีใหม่

คัน1

คันที่ 1
คนขับ
1

2

3
4 5 6
7 8 9

(รับจัดกรุ๊ปเหมาราคาตามงบประมาณของท่าน กำหนดวันเดินทางเองได้ กำหนดจุดนัดหมายได้้)

จุดเด่น ทัวร์ม่อนกระทิง ปาย

 

วันแรก กรุงเทพฯ ม่อนกระทิง

19.00 น.นัดพบกันที่ปั๊ม ปตท. ถนนวิภาวดีตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า (แผนที่จุดขึ้นรถ)

19.30 น. ออกเดินทางโดย รถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง VIP รุ่นใหม่ล่าสุด มุ่งหน้าสู่ แม่ฮ่องสอน

 

วันที่สอง ม่อนกระทิง ม่อนกิ่วลม ม่อนพูนสุดา ม่อนครูบาไส แม่เมย ล่องแพแม่เงา แม่สะเรียง

06.00 น. เดินทางถึงอุทยานแห่งชาติแม่เมย ชมจุดชมทะเลหมอกอันงดงามที่สุดของผืนป่าตะวันตกหลายแห่ง ได้แก่ ม่อนกิ่วลม ม่อนพูนสุดา ม่อนครูบาไส ม่อนกระทิง ซึ่งสามารถมองเห็นทะเลหมอกกว้างไกล จรดฝืนป่าอันสมบูรณ์ของพม่า รับประทานอาหารเช้าแบบปิคนิค (มื้อที่1)

10.00 น. ล่องแพไม้ไผ่แม่น้ำเงา ชมทิวทัศน์อันงดงาม ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าแม่เงา และความใสราวกระจก ของแม่น้ำเงาอุทยานแห่งชาติแม่เงา

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ อ.สบเมย (มื้อที่ 2)

15.30 น. เดินทางสู่ แม่สะเรียง แวะนมัสการหลวงพ่อโต พระพุทธรูปองค์งามที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วัดจอมทอง 

16.00 น. เข้าพักที่พัก ณ โรงแรมริเวอร์เฮ้าส์ (2 ท่าน/ห้อง ตามที่ระบุ หรือ ระดับเดียวกัน) ...พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอินทิรา แม่สะเรียง (มื้อที่ 3)

 

วันที่สาม ตลาดเช้าแม่สะเรียง สวนสนบ่อแก้ว ออบหลวง วัดพุทธเอ้น นาข้่าวขันบันได จุดชมวิวแม่ปาน บ้านกองกาน

06.00 น. ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน ณ ตลาดเช้าแม่สะเรียง ชมและชิมอาหารพื้นเมืองนานาชนิด

07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4)

09.00 น. เดินทางสู่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

10.00 น. ชมความงดงามของสวนสนที่ปลูกเรียงรายสวยงามที่ สวนสนบ่อแก้ว จากนั้นชมปฏิมากรรมอันน่าอัศจรรย์จากธรรมชาติที่ ออบหลวง Unseen in Thailand ซึ่งมีลักษณะเป็นโตรกผาแคบที่ถูกลำน้ำแม่แจ่มเซาะผ่าน

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)

14.00 น. เข้าพัก ณ แม่แจ่มโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท หรือระดับเดียวกัน (ห้องแอร์ 2 ท่าน/ห้อง)

15.00 น. ชมโบสถ์กลางน้ำเก่าแก่ งดงามมาก ณ วัดพุทธเอ้น

16.00 น. ชมนาข้าวขั้นบันไดที่งดงาม ในมุมสูง ณ จุดชมวิวแม่ปาน และบ้านกองกาน

18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6)

 

วันที่สี่ จุดชมวิวบ้านบนนา นาขั้นบันได บ้านป่าบงเปียง สวนป่าแม่แจ่ม วัดป่าแดด ผาซิ่นตีนจกแ่ม่แจ่ม ผาช่อ แม่วาง

06.00 น. ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้าจุดชมวิวบ้านบนนา

07.00 น. ชมทุ่งนาขั้นบันไดที่สวยที่สุดในประเทศไทยบ้านป่าบงเปียง ( ในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือน ก.ย.-ต.ค. จะพบทุ่งนาเขียวขจีเต็มท้องทุ่ง โดยเฉพาะเอกลักษณ์ฺท้องทุ่งนาขั้นบันไดท่ามกลาง สายหมอก ในช่วงปลายฝนตกหนาวตั้งแต่ปลายต,ค. - กลางพ.ย.ทุ่งนาก็จะเปลี่ยนไปเป็นสีทองเหลืองอร่าม)

09.00 น บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7)

11.00 น. เที่ยวชม สวนป่าแม่แจ่ม ชมจุดชมวิวของขุนเขาสลับซับซ้อน ความร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่

12.00 น. ชมจิตรกรรมฝาผนัง เรียงร้อยเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ โดยฝีมือช่างชาวไทยใหญ่ วัดป่าแดด

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8)

13.30 น. ชมและแวะซื้อ ผ้าซิ่นตีนจกทอมือที่เลื่องชื่อในฝีมือ ความมีเอกลักษณ์ ลวดลายความสวยงาม ณ หมู่บ้านทอผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม

16.00 น. เที่ยวชม ผาช่อ อุทยานแห่งชาติแม่่วาง หรือแกรนด์แคนยอนเมืองไทย มีลักษณะเป็นกำแพงและเสาหิน ขนาดใหญ่ลวดลายแปลกตา มีขนาดสูงใหญ่ราว 30 เมตร เป็นบริเวณกว้างนับร้อยเมตร และมีรังผึ้งขนาดใหญ่อยู่ตามหน้าผา จำนวนมาก

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

 

วันที่ห้า เชียงใหม่ กรุงเทพฯ

04.00 น. ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

ราคา จอยทัวร์ เดินทางกับลูกค้าท่านอื่นๆ

ผู้ใหญ่ 7,400 บาท/ท่าน เด็ก 3-12 ปี 5,700 บาท/ท่าน ไม่เสริมเตียง

ปีใหม่ 28 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่ม 300 บาท/ท่าน

ราคาหมู่คณะ เหมารถตู้ รวมอาหาร 7 มื้อ

จำนวนคน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
9 ท่าน
เริ่มต้นกรุงเทพฯ (บาท/ท่าน)

8,800

8,300

7,700

7,400

หมายเหตุ1) เด็ก 3-12 ปี คิด 75% ของราคาผู้ใหญ่ 2) ปีใหม่ 28 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่ม 300 บาท/ท่าน

** เทศกาลปีใหม่ 28 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่มท่านละ 300 บาท

** เด็ก 3-12 ปี คิด 75% จากราคาผู้ใหญ่

ราคานี้รวม
รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ล่าสุด
ค่าที่พัก 2 คืน (ตามที่ระบุ หรือระดับเดียวกัน)
ค่าอาหาร 8 มื้อ
น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ + รถท้องถิ่นนำเที่ยว
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1,000,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย หมวก กล้องถ่ายรูป เสื้อกันหนาว ร่ม

หมายเหตุ

โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

การติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-4874307, 081-6046066, 097 9959504 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915