THC07 ทัวร์สวนผึ้ง อัมพวา 2 วัน 1 คืน

โทร. 081 6046066, 081 4874307

ทัวร์นี้ รวมภาษีต่างๆ เรียบร้อยแล้ว สามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ นำไปลดหย่อนภาษีได้

วันเดินทาง

ทุกเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ (กรุ๊ปเหมากำหนดวันเดินทางได้)

 

วันแรก ถ้ำเขาบิน โป่งยุบ ตลาดน้ำสวนผึ้ง The Veneto สวนผึ้ง

07.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ ปั๊ม ปตท . ถนนวิภาวดีรังสิต ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า โดยมีทีมงาน วีทราเวล ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องต่างๆ

07.30 น.

ออกเดินทาง โดย รถตู้ปรับอากาศรุ่นใหม่ VIP พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.30 น.

เที่ยวชม ถ้ำเขาบิน ถ้าำที่มีความงดงามมากที่สุดใน ราชบุรี ภายในแบ่งเป็น ห้องย่อย 8 ห้อง มีความสวยงามของหินงอกหินย้อยแปลกตามากมาย

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)

13.30 น. ชมโป่งยุบ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ที่เกิดจากการกัดเซาะของลมและน้ำ ทำให้เกิดเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันน่าอัศจรรย์
13.30 น. เที่ยวชม ตลาดน้ำสวนผึ้ง The Veneto มีกิจกรรมมากมาย เช่น พายเรือ นวดแผนไทย และร้านขายของที่ระลึกมากมาย
16.00 น. เดินทางสู่มรกตตะวันตก หรือ สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ซึ่งมีอากาศเย็น สดชื่นตลอดปี เข้าพัก ณ อู่หลงรีสอร์ท (พัก 2 ท่าน/ห้อง แอร์ ทีวีน้ำอุ่น หรือระดับเดียวกัน )
18.30 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 2) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง Scenery resort ฟาร์มกล้วยไม้ บ้านหอมเทียน วัดบางกุ้ง ตลาดน้ำอัมพวา
07.00 น. สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)
08.30 น. เที่ยว Scenery resort & Farm รีสอร์ทในฝัน มีมุมถ่ายรูปมากมาย โดยเฉพาะ ฟาร์มแกะและทุ่งหญ้า อันเป็นสัญลักษณ์ของรีสอร์ทแห่งนี้
10.00 น. ชมความงามของราชินีแห่งมวลดอกไม้ ดอกกล้วยไม้หลายสายพันธุ์ ณ ลันดาออร์คิดฟาร์ม
11.00 น. ชมแหล่งผลิตเทียนหอม ณ บ้านหอมเทียน เลือกซื้อเทียนหอมหลากหลายแบบตามอัธยาศัย และถ่ายรูปกับมุมสวยๆ เก๋ๆ มากมาย
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)
15.00 น ชมโบสถ์ปรกโพธิ์ ณ วัดบางกุ้ง Unseen in Thailand
16.00 น. ้เดิน ช๊อป กิน เที่ยว กับอาหาร ขนม ที่หาทานได้ยาก และซื้อของฝากมากมาย ที่ตลาดน้ำอัมพวา ตลาดน้ำยามเย็นแห่งเดียวของประเทศไทย

20.30 น.

ถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ จากทีมงานวีทราเวล


ราคา
ผู้ใหญ่4,500 บาท/ท่าน เด็ก 3-12 ปี 3,400 บาท/ท่าน (ไม่เสริมเตียง)

ราคาหมู่คณะ

จำนวนคน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
9 ท่าน
10 ท่าน
ู้เริ่มต้นกรุงเทพฯ (บาท/ท่าน)
5,500
5,100
4,700
4,500
4,300
หมายเหตุ 1) ) เด็ก 3-12 ปี คิด 75% ของราคาผู้ใหญ่

ราคานี้รวม
รถตู้ปรับอากาศ VIP
อาหาร 4 มื้อ + น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
ที่พัก 1 คืน + ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1,000,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

การจองทัวร์

โอนมัดจำ 1,000 บาท


สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ร่ม หมวก เสื้อกันหนาว

หมายเหตุ
โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เช่น สภาพภูมิอากาศ

การติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-4874307, 081-6046066, 097 9959504 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915