THN20 ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยตุง ดอยอ่้างขาง ม่อนแจ่ม 3 วัน 2 คืน รับเชียงราย ส่งเชียงใหม่

นอนโรงแรมเชียงราย 1 คืน เชียงใหม่ 1 คืน (รับกรุ๊ปเหมาเท่านั้น)

081 6046066, 081 4874307

 

จุดเด่นของทริปนี้คือ เที่ยว "ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงราย แบบเจาะลึกที่สุดของดอยงามภาคเหนือ เชียงราย และเชียงใหม่"่ ได้แก่้ ดอยตุง ดอยอ่างขาง และ ม่อนแจ่ม

ชมความน่ารักของครอบครัวแพนด้า ช่วงช่วง หลินฮุ่ยและยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเด่นๆ อีกมากมาย ได้แก่ วัดร่องขุ่น แม่สาย ท่าขี้เหล็ก พม่า หมีแพนด้า หมู่บ้านถวาย ขันโตก

วันแรก วัดร่องขุ่น ดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง พระตำหนักดอยตุง หอพระราชประวัติ พระธาตุดอยตุง แม่สาย ท่าขี้เหล็ก

+++ เช้า +++ รับคณะ ณ จ.เชียงราย ท่าอากาศยาน/ขนส่ง/โรงแรม ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

09.00 น. ชมพุทธศิลป์ที่ วัดร่องขุ่น วัดที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม สร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

10.00 น. เที่ยวชม ดอยตุง เริ่มจาก สวนแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นสวนไม้ประดับที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย และได้รับรางวัลระดับโลก โดยมีรูปปั้นเด็กตัวตัวหรือความต่อเนื่องเป็นสัญลักษณ์เด่นของสวนแห่งนี้

11.00 น. ชม พระตำหนักดอยตุง ศิลปะล้านนาและสวิสเซอร์แลนด์ และชมหอพระราชประวัติของของสมเด็จย่า

12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ดอยตุง (มื้อที่ 1)

13.30 น. นมัสการ พระธาตุดอยตุง พระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีกุน

15.30 น. เข้าพักที่โรงแรมปิยะพรเพลส แม่สาย จ.เชียงราย หรือระดับเดียวกัน... ช้อปปิ้งสินค้ามากมายที่ แม่สาย และข้ามแดนไปพม่าที่ท่าขี้เหล็ก รับประทานอาหารตามอัธยาศัย

วันที่สอง ดอยอ่างขาง กิ่วลม ม่อนสน สวน 80 สวนบอนไซ ขันโตก

06.30 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 2)

07.30 น. เดินทางสู่ ดอยอ่างขาง ชมทัศนียภาพอันงดงามของแม่น้ำกก โดยผ่านเส้นทาง ท่าตอน แวะชม สวนส้ม ระหว่างทาง

09.30 น. เปลี่ยนรถท้องถิ่นขึ้นดอยอ่างขาง ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างบนดอยอ่างขาง ได้แก่ จุดชมวิวกิ่วลม และ ม่อนสน จุดชมวิวซึ่งมีทิวทัศน์ขุนเขางดงามมาก จากนั้นเที่ยวโครงการหลวงอ่างขาง ชมสวนไม้ดอกไม้ประดับที่ตกแต่งอย่างงดงาม ได้แก่ วน80 สวนกุหลาบอังกฤษ สวนบอนไซ แปลงพืชผักเมืองหนาว สวนไม้ดอกไม้ประดับ

12.00 น. บริการอาหารกลางวันแสนอร่อยบน ดอยอ่างขาง โดยมีการนำพืชผักสดๆ มาปรุง (มื้อที่ 3)

13.00 น. เดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม

18.30 น. บริการอาหารเย็น แบบขันโตกดินเนอร์ สิบสองปันนาขันโตก (มื้อที่ 4) ขันโตกแห่งใหม่ของ จ.เชียงใหม่

20.00 น. เข้าพัก ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท โรงแรม ระดับ 3 ดาว หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม แพนด้า ม่อนแจ่ม วนัสนันท์

07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 5)

08.30 น. ชมความน่ารักของครอบครัวแพนด้า ช่วงช่วง หลินฮุ่ย

10.00 น. เดินทางชมความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ม่อนแจ่ม ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ชมทิวทัศน์อันงดงาม แปลงไม้ดอก ไม้ประดับ และพืชผักเมืองหนาว

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ฟาร์มกล้วยไม้และสวนผีเสื้อสายน้ำผึ้ง (มื้อที่ 6)

13.30 น. ซื้อของฝาก ณ วนัสนันท์

15.00 น. ส่งคณะ ณ จ.เชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ จากทีมงานวีทราเวล

ราคาหมู่คณะ เหมารถตู้ รวมอาหาร 6 มื้อ

จำนวนคน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
9 ท่าน
10 ท่าน
เริ่มต้นเชียงใหม่ รับที่สนามบิน (ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
7,100
6,800
6,300
6,000
5,600
หมายเหตุ1) เด็ก 3-12 ปี คิด 75% ของราคาผู้ใหญ่ 2) ปีใหม่ 29 ธ.ค. - 3 ม.ค. เพิ่ม 300 บาท/ท่าน

ราคานี้รวม
รถตู้ปรับอากาศ VIP
ค่าที่พัก 2 คืน (ตามที่ระบุ หรือระดับเดียวกัน พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหาร 6 มื้อ
น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ ทุกที่ + รถท้องถิ่นนำเที่ยว
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1,000,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

ราคานี้ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบกำกับภาษี

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท

สิ่งที่ควรนำไปด้วย

เสื้อกันหนาว ยาประจำตัว หมวก กล้องถ่ายรูป

หมายเหตุ

โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

การติดต่อ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวล 71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 081-4874307, 081-6046066, 097 9959504 แฟ็กซ์. 02-977-0915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07915