บริษัททัวร์

THN33 ทัวร์เชียงราย ภูชี้ฟ้า ดอยผาตั้ง ดอยตุง ดอยแม่สลอง ราคาถูกใจ 4 วัน 3 คืน

นอนโรงแรมเชียงราย 2 คืน (รับกรุ๊ปเหมาเท่านั้น)

โทร. 02 9770930, 02-9771180, 081 6046066, 081 4874307

 

ทัวร์เชียงราย
ทัวร์เชียงราย

(รับจัดกรุ๊ปเหมาตามงบประมาณ กำหนดวันเดินทางเองได้ และจัดเดินทางโดยเครื่องบินได้)

วันแรก กรุงเทพฯ เีชียงราย

18.00 น. นัดพบกันที่..กำหนดจุดนัดหมายได้ โดยมีทีมงานวีทราเวลเน็ตให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

18.30 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP มุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงราย พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

วันที่สอง ภูชี้ฟ้า/ภูผาสวรรค์ ดอยผาตั้ง สามเหลี่ยมทองคำ แม่สาย ท่าขี้เหล็ก

06.00 น. ขึ้นยอดภูชี้ฟ้าชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกที่สวยงามที่สุดลอยอยู่เหนือลำน้ำโขง (สำหรับกรุ๊ปเหมา สามารถเลือกชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น ณ ภูผาสวรรค์ ซึ่งอยู่เทือกดอยผาหม่นเช่นเดียวกับภูชี้ฟ้าและมีความงดงามไม่แพ้กัน)

08.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) และทำธุระส่วนตัว

09.00 น. เดินทางสู่ ดอยผาตั้ง จุดชมวิวแม่น้ำโขง ไทย-ลาว ด้วยความสูงกว่า 1,800 เมตร อากาศเย็นสบาย ชมวิว ณ ผาบ่อง ประตูสยามสู่ลาว เป็นช่องหินขาดใหญ่คนเิดินลอดได้ และช่องเขาขาด มองเห็นแม่น้ำโขงพาดผ่านพอดี ช่วงฤดูหนาว ดอกซากุระ จะบานสะพรั่งงดงาม และเป็นแหล่งปลูกพืชเมืองหนาว เช่น ท้อ บ๊วย สาลี่ แอปเปิ้ล ชา ของชาวเขา จีนฮ่อ ม้ง เย้า

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)

14.00 น. เที่ยวชม สามเหลี่ยมทองคำ รอยต่อดินแดน 3 ประเทศ ไทย ลาว พม่า เป็นบริเวณที่ แม่น้ำโขงมาบรรจบกับแม่น้ำรวก หรือ สบรวก นมัสการพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน หรือพระพุทธนวล้านตื้อ ซึ่งสร้างแทนองค์เดิมที่จมแม่น้ำโขง ถ่ายรูปกับ ซุ้มประตูสามเหลี่ยมทองคำ ช้อปปิ้งตามสบาย

16.00 น. ช้อปปิ้งสินค้ามากมายที่ แม่สาย และข้ามแดนไปพม่าที่ท่าขี้เหล็ก รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

18.30 น. เข้าพักที่โรงแรมปิยะพรเพลส / เฮือนคำรีสอร์ท แม่สาย จ.เชียงราย หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม ตักบาตรพระขี่ม้า วัดถ้ำป่าอาชาทอง ดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง พระตำหนักดอยตุง พระธาตุดอยตุงดอยแม่สลอง สุสานนายพลต้วน ไร่ชา101 เชียงรายไนท์บาซาร์

05.30 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3)

07.00 น. เดินทางสู่วัดถ้ำป่าอาชาทอง จ.เชียงราย ร่วมประเพณีตักบาตรพระขี่ม้า ณ ลานพระแก้ว แห่งเดียวในเมืองไทย Unseen in Thailand (ช่วงเทศกาลหากไม่ทันใส่บาตร จะนำคณะทำบุญภายในวัด)

09.00 น. เที่ยวชมดอยตุง เริ่มจากสวนแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นสวนไม้ประดับที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย และได้รับรางวัลระดับโลก โดยมีรูปปั้นเด็กตัวตัวหรือความต่อเนื่องเป็นสัญลักษณ์เด่นของสวนแห่งนี้

10.00 น. ชมพระตำหนักดอยตุง ศิลปะล้านนาและสวิสเซอร์แลนด์ และชมหอพระราชประวัตของของสมเด็จย่า

12.00 น. รับประทานอาหารตามอัธยาศัย ณ ศูนย์อาหารดอยตุง

13.00 น. นมัสการพระธาตุดอยตุง พระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีกุน

14.00 น. มุ่งหน้าสู่ดอยแม่สลอง ชมความงดงามของ ดอกซากุระ หรือนางพญาเสือโคร่งบานสะพรั่งระหว่างทางเข้าสู่ ดอยแม่สลอง (ขึ้นกับฤดูกาล ปกติจะเป็นช่วง ธ.ค. - ม.ค.)

15.00 น. แวะชมและชิมชาอู่หลงที่ไร่ชา 101

16.00 น. เคารพสุสานนายพลต้วน ผู้ริเริ่มพัฒนาดอยแม่สลอง ซึ่งสามารถชมทิวทัศน์ได้งดงาม จากนั้นแวะซื้อของฝากนานาชนิด เช่น ท้อ พลับ ชา ณ หมู่บ้านสันติคีรี

17.30 น. เข้าพัก ณ โรงแรมพิมานอินน์ หรือระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)

18.30 น. ช้อปปิ้งเชียงรายไนท์บาซาร์ รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่สี่ วัดพระแก้ว วัดร่องขุ่น กว๊านพะเยา พระธาตุช่อแฮ กรุงเทพ

07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4)

08.00 น. นมัสการพระเจ้าล้านทอง ณ วัดพระแ้ก้ว ซึ่งเคยเป็นที่ค้นพบพระแก้วมรกต

09.00 น. ชมพุทธศิลป์ที่วัดร่องขุ่น วัดที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม สร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ กว๊านพะเยา หลังอาหารให้คณะ ได้เที่ยวชมความงามของบึงธรรมชาติ ณ กว๊านพะเยา

14.00 น. นมัสการพระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำปีเกิดปีขาล เพื่อเป็นสิริมงคล

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

24.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ จากทีมงานวีทราเวลเน็ต

 

ราคาหมู่คณะ เหมารถตู้ รวมอาหาร 4 มื้อ

จำนวนคน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
9 ท่าน
10 ท่าน
ู้เริ่มต้นกรุงเทพฯ (บาท/ท่าน)
7,400
6,700
6,100
5,900
5,700
หมายเหตุ 1) เด็ก 3-12 ปี คิด 75% ของราคาผู้ใหญ่ 2) 28 ธ.ค. - 3 ม.ค. ผู้ใหญ่เพิ่มท่านละ 500 บาท

ราคานี้รวม
รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ล่าสุด
ค่าที่พัก 2 คืน (ตามที่ระบุ หรือระดับเดียวกัน)
ค่าอาหาร 4 มื้อ
น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ + รถท้องถิ่นนำเที่ยว
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1,000,000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย หมวก กล้องถ่ายรูป เสื้อกันหนาว ร่ม

หมายเหตุ

โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และวีทราเวลเน็ตขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งบนรถตามความเหมาะสม 

การติดต่อ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีทราเวลเน็ต
71/228 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 02 9771180, 081 6046066, 081 4874307 แฟ็กซ์. 02-9770915
E-mail : wetravelnet@hotmail.com
Website : http://www.wetravelnet.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06601
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0137334800361

ผังที่นั่ง THN33 ทัวร์เชียงราย

 

โปรแกรม ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา ใกล้เคียง 02 9771180

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยตุง  อ่างขาง อินทนนท์

THN20 ทัวร์ดอยตุง อินทนนท์ อ่างขาง

6,400 บาท